Contracte

Contract de întreținere

Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată. Dacă părțile nu au prevăzut în contract durata întreţinerii sau au menționat numai caracterul viager al acesteia, atunci debitorul întreținerii îi datorează creditorului întreținere pentru toată durata vieţii acestuia din urmă.

Acte necesare:

  • acte de identitate părţi;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • extras de carte funciară pentru autentificare;
  • pentru apartamente, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.
  • certificat energetic;

COSTURI

1. Impozitul către Stat

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

2. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

2.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de întreținere

Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica un act de transfer al proprițetății unui bun imobil numai pe baza extrasului de carte funciară emis stict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau , după caz, a certificatul de sarcini.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

  • 40 de lei, în regim normal – se eliberează în două zile (termen de recomandare) şi
  • 200 de lei, în regim de urgenţă (1 zi)

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru întabulare

După finalizarea contractului de întreținere, dreptul de proprietate al noului proprietar va trebui întabulat în cartea funciară.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operaţiune este prevăzut de ANEXA nr. 1 din Ordinul 39/2009 privind tarifele şi taxele ANCPI/OCPI şi a altor unităţi subordonate şi reprezintă un procent de 0,15% din valoarea imobilului.