Alte acte

Legalizari, acte divort si alte documente notariale

Convenție matrimonială

Prin convenţie matrimonială, soţii pot opta fie pentru regimul separaţiei de bunuri, fie pentru regimul comunităţii convenţionale. Dacă soţii nu încheie o convenţie matrimonială, li se va aplica, de drept, regimul comunităţii legale.

Soţii, prin convenţie, nu pot alege decât un singur regim matrimonial, şi nu pot deroga de la regulile privind egalitatea între soţi, autoritatea părintească sau devoluţiunea succesorală legală, precum şi de la normele privind regimul matrimonial în general (regimul primar imperativ, vezi dispoziţiile art.312-328 Cod Civil).

Toate convenţiile matrimoniale, indiferent de data încheierii lor, precum şi modificările acestora, se vor transmite de către notarul public la RNNRM, în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

În cazul căsătoriilor în fiinţă la data de 1 octombrie 2011, soţii pot opta pentru schimbarea regimului matrimonial al comunităţii legale cu regimul comunităţii convenţionale sau cu regimul separaţiei de bunuri, dacă a trecut mai mult de un an de la încheierea căsătoriei.

Soţii căsătoriţi sub regimul comunităţii legale înainte de 1 octombrie 2011 pot efectua partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei după intrarea în vigoare a Codului civil, fără ca prin aceasta regimul matrimonial să se lichideze.

Cu ocazia încheierii convenţiei matrimoniale, prin care soţii aleg regimul separaţiei de bunuri, notarul va întocmi un inventar al bunurilor mobile.

Alegerea locuinţei familiei. Dacă prin convenţia matrimonială soţii au ales o locuinţă cu destinaţia de locuinţă a familiei, notarul public este obligat, după comunicarea copiei actului de căsătorie, să noteze în Cartea Funciară, dacă este deschisă, sarcina de locuinţă a familiei şi să atragă atenţia soţilor asupra prevederilor art.322 Cod civil.

Dispoziţii speciale privind încheierea convenţiei matrimoniale între viitorii soţi.

Alegerea unui regim matrimonial se poate face şi de către viitorii soţi oricând până la încheierea căsătoriei, prin încheierea unei convenţii matrimoniale în formă autentică notarială.

Convenţia matrimonială astfel încheiată se va prezenta, de către oricare dintre viitorii soţi, la căsătorie, ofiţerului de stare civilă, pentru a se face menţiune pe marginea actului de căsătorie.

Ofiţerul stării civile este obligat să comunice notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie a actului de căsătorie şi, de asemenea, să comunice la Registrul naţional al regimurilor matrimoniale (RNNRM) atât copia actului de căsătorie, cât şi convenţia matrimonială.

În această situaţie, după autentificarea convenţiei matrimoniale, notarul public va comunica RNNRM un exemplar al convenţiei, pe cheltuiala părţilor.

Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi produce efecte de la data încheierii căsătoriei, după această dată fiind aplicabile dispoziţiile art. 369 Cod civil privind modificarea regimului matrimonial.

Conventia matrimoniala in Noul Cod Civil 
CAPITOLUL VI
Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

Art. 329

Convenţia matrimonială
Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale.

Art. 330
Încheierea convenţiei matrimoniale
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predeterminat.
(2) Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.
(3) Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei.

Art. 331
Simulaţia convenţiei matrimoniale
Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute de lege, produce efecte numai între soţi şi nu poate fi opus terţilor de bună-credinţă.

Art. 332
Obiectul convenţiei matrimoniale
(1) Prin convenţia matrimonială nu se poate deroga, sub sancţiunea nulităţii absolute, de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege.
(2) De asemenea, convenţia matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi, autorităţii părinteşti sau devoluţiunii succesorale legale.

Art. 333
Clauza de preciput
(1) Prin convenţie matrimonială se poate stipula ca soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia dintre ei.
(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donaţiilor, ci numai reducţiunii, în condiţiile art. 1.096 alin. (1) şi (2).
(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunităţii, bunurile ce fac obiectul clauzei.
(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieţii soţilor, când soţul beneficiar a decedat înaintea soţului dispunător ori când aceştia au decedat în acelaşi timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni.
(5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Art. 335
Inopozabilitatea convenţiei matrimoniale
(1) Convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu unul dintre soţi, decât dacă au fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă terţii au cunoscut-o pe altă cale.
De asemenea, convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu oricare dintre soţi înainte de încheierea căsătoriei.

Art. 336
Modificarea convenţiei matrimoniale
Convenţia matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 330 şi 332. Dispoziţiile art. 334 şi 335 sunt aplicabile.

Art. 338
Nulitatea convenţiei matrimoniale
În cazul în care convenţia matrimonială este nulă sau anulată, între soţi se aplică regimul comunităţii legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă.

Citeste mai mult