Contracte

Contractul de ipotecă

Acte necesare:

  • acte de identitate părţi;
  • acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 zile de la data emiterii;
  • extras de carte funciară de autentificare obţinut prin intermediul biroului notarial  (valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);