Declaraţii notariale în materie imobiliară

Informatii referitoare la declaratiile notariale

Declarație de renunțare la dreptul de uzufruct viager

 

In conformitate cu art. 703 coroborat cu art. 551 pct. 3 Cod civil, uzufructul este un drept real de folosinţă pe care o persoană îl exercită cel mult până la încetarea sa din viaţă sau în cazul persoanelor juridice pe o perioadă de maxim 30 de ani şi de a culege fructele bunului, cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.

Acte necesare

  • actul de identitate al uzufructuarului;
  • titlu de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donație etc.) sau, după caz, actul prin care a fost de constituit dreptul de uzufruct;
  • încheierea de înscriere a dreptului de uzufruct în cartea funciară, emisă de OCPI – BCPI competent;
  • certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară competentă;
  • extras de carte funciară pentru autentificare care se obţine prin intermediul biroului notarial.

Alte declarații din această categorie